Zobacz jak

Projekt “Zobacz jak” ma na celu pokazanie w przystępnej formie podstawowych instytucji, które funkcjonują w Polsce i na świecie. Zakłada się przekazanie informacji w kilku kategoriach: organy państwa, administracji centralnej i wojewódzkiej, organy samorządu terytorialnego, szkoła i edukacja.

Dziekan – jaką rolę pełni na uczelni

Krótko o dziekanie Dziekan to osoba, która kieruje konkretnym wydziałem uczelni. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że sam termin „dziekan” nie pojawia się w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.” – zamiast tego, widnieje pojęcie „osoba pełniąca funkcje kierownicze” i właśnie tą (tj. dziekana) powołuje Rektor. Co więcej, […]

Dziekan – jaką rolę pełni na uczelni Read More »

peope sitting around table

Rada Gminy – czyli o tym z kim działać lokalnie

Rady Gminy w pigułce Rada Gminy, to organ stanowiący każdej gminy. Gmina to konstytucyjnie umocowana, podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Jej zadaniem jest prowadzenie spraw publicznych na poziomie lokalnym, oraz dbanie o to, aby zadania gminy zapisane w Ustawie o Samorządzie Gminnym były należycie wykonywane. W skład Rady wchodzą Radni, których wybieramy raz na 5 lat,

Rada Gminy – czyli o tym z kim działać lokalnie Read More »

Rzecznik finansowy

Krótko o Rzeczniku Finansowym Rzecznik finansowy to osoba powoływana przez Prezesa Rady Ministrów na czteroletnią kadencję (nie można być rzecznikiem dłużej niż przez dwie kolejne kadencje). Jego głównym zadaniem jest ochrona klientów indywidualnych przed niewłaściwymi praktykami rynkowymi, w tym przede wszystkim – ochrona klientów przed unikaniem rozpatrzenia reklamacji. Rzecznik najczęściej opiniuje akty prawne oraz występuje

Rzecznik finansowy Read More »

Scroll to Top